zondag 24 december 2017

Inzicht in gesproken taalontwikkeling

In november was er een lezing, georganiseerd door de FODOK, over een onderzoek over (gesproken) taalontwikkeling met een verminderd gehoor. De lezing werd gegeven door Elke Huysmans.

De verwachting is dat kinderen met een CI een soortgelijke gesproken taalontwikkeling doormaken. Het onderzoek betrof de (gesproken) taalontwikkeling bij volwassenen die vanaf zeer jonge leeftijd slechthorend zijn. Het blijkt dat de onderzochte groep slechthorenden meer fouten maakt met:
 • Het gebruik van lidwoorden (de en het)
 • Het gebruik van werkwoordvervoegingen (bijvoorbeeld het al dan niet gebruiken van een t in een werkwoord; loop of loopt)
 • Het gebruik van andere uitgangen (bijvoorbeeld broer of broers, klein of kleine)
 • Het gebruik van het woord ‘er’ (bijvoorbeeld wat is er gebeurd?)

Elke Huysmans gaf aan dat we niet blind moeten staren op de uitkomst van de taaltesten bij kinderen; ook al zijn de uitkomsten van de testen best goed, dan zijn er bepaalde taalaspecten  die niet uit standaard testen naar voren komen. Kinderen moeten dan ook niet te vroeg ‘losgelaten’ worden. Bijvoorbeeld wanneer een kind in groep 3 een goede taalscore heeft, wil dat niet zeggen dat je gelijk maar moet stoppen met logopedie; je moet blijven monitoren. Met name het leren van de grammatica is bijzonder kwetsbaar aldus Elke Huysmans.
Oorzaken die genoemd zijn, waarom slechthorenden meer moeite hebben met de gesproken taal:
 • Woorden worden minder makkelijk ‘per ongeluk’ geleerd (impliciet leren).
 • Nieuw woord moet vaker gehoord worden voordat een kind het leert.
 • Woorden met moeilijke klankcombinaties zijn lastiger te leren.


Als oudergroep van dove kinderen, krijgen wij nog steeds berichten over instanties/personen die NGT afraden omdat dit negatieve invloed heeft op de gesproken taalontwikkeling. Dit is inmiddels achterhaald, maar is nog steeds een hardnekkig misverstand. Dit onderzoek geeft aan dat slechthorende volwassenen, die geen NGT gebruiken, ook moeite hebben met gesproken taal. Er is dus geen enkele reden om géén NGT te gebruiken.

vrijdag 17 november 2017

Team "Isabella"

En vandaag lag hij op de mat. Het vakblad "de nieuwe leraar", met daarin een reportage over ons kind binnen het reguliere passende onderwijs. Ik zeg vooraf dat passend onderwijs voor elk kind anders is. Maar samen met school, ouders en begeleiding kun je iets heel moois neerzetten.

Gisteren gaf de heer Knoors een lezing over: Taal, gehoor en passend onderwijs. En wat bleek hij maakte zich zorgen. Zorgen over het feit dat door te weinig monitoring de kinderen "verdwijnen" en daardoor de weg naar de hulpverlening niet meer vinden als er toch problemen ontstaan.

Het enige wat we daar op kunnen antwoorden: luister naar de ouders. Probeer als professional niet te denken het beter te weten, maar kijk per kind samen met de ouders en school wat  nodig is.

Doof en slechthorendheid niet iets wat ergens tijdens de schoolperiode de kop op steekt. Het is er vanaf het begin en gaat nooit weg. En er moet rekening mee gehouden worden. Stel dus altijd met school een onderwijsperspectief (OPP) op zodat je kan monitoren ongeacht of er extra leerbehoeften zijn of niet. Dit kan door middel van een verkort OPP. Zo voorkom je dat kinderen "verdwijnen". En als er problemen ontstaan kan je veel sneller schakelen en de juiste middelen en personen aanwenden.

(klik op de plaatje om ze te vergroten)
Bron: De nieuwe leraar - vakblad en platform voor leraren in het primair onderwijs www.denieuweleraar.nu
Carla Desain is zelfstandig onderwijsjournalist.

Morgen praten ouders, professionals en instellingen tijdens een conferentie in Lunteren met elkaar over de Toekomst van het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen.

vrijdag 10 november 2017

Update opzet website passend onderwijs voor cluster 2 in het regulier onderwijs

In maart hebben we als samenwerkingsproject cluster 2 instellingen en ouders een zogeheten scrum sessie gehad over een website met één (1) overzicht met informatie voor ouders, kinderen, scholen en cluster 2 instellingen t.b.v de kinderen (TOS, Slechthorend en Doof) die regulier naar school gaan.

Opnieuw en opnieuw zijn er verhalen over kinderen die geen (passende) begeleiding krijgen en ouders die de strijd moeten aangaan. Daarnaast is er sprake van willekeur: daar waar het ene kind wel een bepaalde vorm van begeleiding krijgt, wordt dat bij een ander kind geweigerd. Er is en blijft daarom een enorme noodzaak voor duidelijke en concrete informatie.

Vanuit Simea hebben wij onlangs informatie ontvangen dat het project Inzicht en Informatie is goedgekeurd en dat er april 2018 iets opgeleverd gaat worden. De inhoud van de boodschap was niet helder en wij hebben verdere navraag gedaan maar, ook na herhaaldelijk vragen, zijn er geen duidelijke antwoorden gekomen.

Omdat wij jullie toch op de hoogte willen houden, kunnen we voor dit moment alleen aangeven dat er iets opgeleverd wordt in april 2018, mogelijk is dat inderdaad een website maar het kan ook een plan van aanpak zijn. Ook is onbekend wie daar allemaal aan gaan werken. Zodra we meer inzicht en informatie over het project hebben, zullen we dat uiteraard met jullie delen.

Voor oorsprong en andere verslagen zie onze eerdere blogs:

maandag 23 oktober 2017

Oproep: passend onderwijs voor kinderen met een auditieve beperking of tos/esm

Eigenlijk plaatsen we nooit oproepen voor onderzoek, maar voor deze keer maken we een uitzondering. Deze oproep is al via verschillende kanalen voorbij gekomen. Afgelopen week zat hij bij ons in de mailbox. Wij hebben contact gezocht met de 1 van de onderzoekers. Voor het onderzoek worden ouders, leerkrachten en AB'ers uitgenodigd voor een gezamenlijk interview.

Wij hebben aangegeven dat wij de oproep niet wilden plaatsen omdat ouders die eigenlijk wel begeleiding willen voor hun kind, maar het niet krijgen, van het onderzoek worden uitgesloten. Op deze manier geeft het onderzoek een vertekend beeld van de werkelijkheid, omdat heel veel kinderen weinig, verkeerde of geen begeleiding meer krijgen en ouders zijn hier alles behalve tevreden over.

Dit onderzoek is specifiek gericht op leerlingen met een auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornis en wat de gevolgen zijn van Passend Onderwijs voor deze groep. Het zou toch jammer zijn dat ouders dan weer niet aan het woord komen, omdat alleen ouders met begeleiding worden gevraagd mee te doen.

Op ons verzoek is de tekst aangepast en kunnen nu alle ouders met een kind met een auditieve beperking reageren.

Bij deze de oproep:


In het kader van het landelijke evaluatieprogramma passend onderwijs, uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, wordt een onderzoek uitgevoerd dat zich specifiek richt op o.a. leerlingen met een auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornis (tos) in het reguliere onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs).

Heeft u een kind met een gehoorprobleem, of een taalontwikkelingsstoornis (ook wel ernstige spraaktaal moeilijkheid genoemd) en naar de reguliere basisschool of het reguliere voortgezet onderwijs gaat? Dan uitnodigen we u van harte uit om mee te doen aan dit onderzoek!

Voor het onderzoek zijn we op zoek naar ouders die ervaring hebben met ondersteuning op de reguliere school. Dit kan ondersteuning zijn die op dit moment wordt gegeven, of ondersteuning die is stopgezet.

We nemen graag een interview af met u als ouder, uw kind en eventueel met de leraar/mentor (en eventueel ambulant begeleider). Nadat u zich heeft aangemeld stemmen we met u af wat de mogelijkheden zijn. De interviews worden bij voorkeur gehouden in november ‘17, en het liefst op de school van uw kind, of eventueel telefonisch. Het interview zal naar verwachting maximaal een uur duren.

Wilt u uw stem laten horen over dit onderwerp, of heeft u vragen? Stuur dan voor 8 november ’17 een email naar: thematischecasestudie2017@rug.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op en geven u graag meer informatie. We zien uw aanmelding graag tegemoet! Meer informatie over het evaluatieprogramma passend onderwijs is te vinden op: www.evaluatiepassendonderwijs.nl.


zaterdag 21 oktober 2017

Voor iedereen die deze oproep niet heeft ontvangen Conferentie 'Toekomst Onderwijs aan Doven en Slechthorenden'

Helaas horen wij dat er toch weer mensen zijn die dit bericht niet hebben ontvangen. Het communiceren naar je doelgroep en alles wat erbij hoort blijft een ding! Wij gooien hem toch nog maar even online ook al de aanmelddatum verstreken. Iedereen moet weten dat dit georganiseerd wordt!

Conferentie 'Toekomst Onderwijs aan Doven en Slechthorenden'Hierbij nodigen wij je uit voor de Conferentie ‘Toekomst Onderwijs aan Doven en Slechthorenden’ op 18 november 2017 te Ermelo. De conferentie is een initiatief van de vier instellingen: Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid.
Op zaterdag 18 november 2017 praten 100 mensen in Ermelo over de toekomst van het onderwijs aan doven en slechthorenden. Om alle meningen te horen, wordt een brede groep uitgenodigd. Ons doel is om op 18 november met deze groep in gesprek te gaan die bestaat uit de volgende deelnemers:
 • vertegenwoordigers van de doelgroepen doof en slechthorend
 • mensen uit het regulier onderwijs, so en vso
 • ouders en leerlingen
 • vertegenwoordigers van belangenorganisaties
 • experts
 • betrokkenen (bijvoorbeeld tolken e.d.)
Deelname niet gegarandeerd
Op basis van alle aanmeldingen wordt een keuze gemaakt: er wordt gekeken of er een goede verdeling is van waar mensen vandaan komen. Uiterlijk 1 november hoor je of je één van de 100 deelnemers bent.
Wat gaan we deze dag doen? Tijdens deze werkconferentie bespreken we met elkaar een aantal scenario’s over de inrichting van het onderwijs aan Doven en Slechthorenden. Deze scenario’s zijn tot stand gekomen uit de vele reacties van de speciale Facebook pagina die hiervoor in het leven is geroepen. De conferentie is niet besluitvormend. De uitkomsten van deze conferentie worden daarna door de SIMEA-werkgroep verder uitgewerkt. Zij schrijven een advies voor de besturen van de vier instellingen.
Aanmelden kan tot en met 16 oktober!

Aanmelden kan hier: AANMELDFORMULIER


woensdag 4 oktober 2017

HELP wie behartigt mijn belangen

Naar aanleiding van onze acties richting het UWV en OCW krijgen we veel vragen over wie wij nu zijn en waarom we dit doen. Waarom wij bijvoorbeeld niet samenwerken met andere belangbehartigingsorganisatie.

Even een beeld hoe het nu zit met de belangenbehartiging van ouders en doven kinderen.

NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) is al meer dan 100 jaar dé vereniging voor iedereen met een hoorprobleem. De vereniging werd opgericht in 1908 en heeft in ruim 100 jaar een stevige positie opgebouwd als voorlichter, contactpunt en belangenbehartiger voor slechthorenden, mensen met tinnitus, hyperacusis, de ziekte van Ménière of een brughoektumor, en voor mensen met een CI. De NVVS heeft ruim 7.500 leden en is het formele aanspreekpunt voor de afdelingen in het land. (Bron website Hoormij)

FOSS (Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden) die zich sterk maakt voor ouders en kinderen.
Als je kind slechthorend is of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft, dan komt er enorm veel op je af. Als ouder wil je het beste voor je kind.  Het uitwisselen van ervaringen is voor veel ouders erg belangrijk. Naast belangenbehartiging en voorlichting over bijvoorbeeld de snel veranderende wet- en regelgeving, bestaat het werk van de FOSS uit het organiseren van lotgenotencontact. De FOSS zet zich ook in voor wie werkzaam is in de zorgverlening en het onderwijs. De FOSS is zeer actief in de strijd voor het behoud van de gespecialiseerde hulpverlening en het speciaal onderwijs. (Bron website Hoormij)

SH-Jong is een non-profit organisatie voor en door slechthorende jongeren, die mondeling met elkaar  kunnen communiceren, eventueel ondersteund door gebaren of een schrijftolk. Het motto van SH-Jong: "Challenge life! Wees niet bescheiden in je ambities! Met slechthorendheid kun je vrijwel elk levensdoel bereiken dat je jezelf stelt. Deel je ervaringen én oplossingen met andere slechthorende jongeren!" (Bron website Hoormij)

In Stichting Hoormij vormen NVVS, FOSS en SH-Jong een federatie.

De FODOK­ is er voor ouders van dove kinderen, of die kinderen nou jong zijn of al ouder, een cochleair implantaat hebben of niet, wel of niet een extra handicap hebben. Het maakt ook niet uit of een kind ernstig slechthorend wordt genoemd of doof: als een kind zonder hulpmiddelen zo weinig hoort dat het volgen van gesproken taal een probleem is, is extra steun nodig. De FODOK behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders, geeft informatie en biedt ouders gelegenheid elkaar te ontmoeten. (Bron website FODOK)

NDJ Nederlandse Dove Jongeren zetten zich in voor:
 • Opkomen voor de belangen van dove jongeren en opkomen voor gebarentaal en dovencultuur richting andere organisaties die van belang zijn voor dove jongeren en de overheid.
 • Toegankelijke ontmoetingsplaatsen creëren voor dove jongeren waar ze in gebarentaal kunnen communiceren en hun netwerk kunnen vergroten.
 • Dove jongeren op hoogte te houden van (de voor hun belangrijke) ontwikkelingen en bijeenkomsten door middel van onze website en social media: nieuwsflits en visuele blog.
 • Empowerment en ontwikkeling van dove jongeren bevorderen door ze lezingen en workshops aan te bieden. (Bron website NDJ)
Stichting Plotsdoven en Laatdoven Plotseling doof? Toenemend slechthorend? Toenemend gehoorverlies? Laatdoof? Ernstig slechthorend? CI? De Stichting Plotsdoven en Laatdoven is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden.(Bron website Plotsdoof)

Divers Doof is het samenwerkingsverband van Nederlandse Dove Jongeren, St. Plots- en Laatdoven en FODOK (Bron website Divers Doof)

Dovenschap is de grootste, onafhankelijke vereniging voor dove mensen. Dovenschap richt zich met haar activiteiten op doven en/of gebarentalige mensen, en direct betrokkenen als partners, kinderen en/of ouders. Daarnaast onderhoudt de vereniging contact met zorgverleners en het bredere publiek. (Bron website Dovenschap)

Platform Doven, Slechthorenden, TOS dit is weer een samenvoeging van de 7 organisatie die samen onder Stichting Hoormij en Divers Doof vallen.

Signaal is weer een aparte groep van  Stichting Hoormij en Divers Doof  waar ze weer samenwerken rondom diverse thema’s samen in het Platform Doven, Slechthorenden, TOS. Een van die thema’s is een inclusieve maatschappij die ook voor doven en slechthorenden toegankelijk is. (Bron website toegankelijk.nu)

Als het gaat om passend onderwijs kunnen we lijst nog langer maken, maar we laten het even zo.

Maar wij vinden de vraag terecht. Waarom moeten wij als ouders alsnog zelf brieven gaan schrijven richting, in dit geval, OCW en UWV. Waarom ontvangen bovengenoemde organisaties niet de signalen, dat sommige kinderen echt in de problemen zitten momenteel als het gaat om de tolkvoorziening?

Er zit ergens een blokkade, ruis op de lijn. Wij ouders roepen en geven signalen, maar het blijft ergens hangen. Nu sturen wij op deze manier een brief. Heeft dat nut? Geen idee omdat de werkelijke overleggen over deze problematiek toch weer via de officieel erkende belangenorganisaties gaan.

In de brief wordt verwezen naar Stichting InfoDeSK. Weer een belangenorganisatie? Nee! Deze stichting is opgezet door ouders voor ouders met als doelstelling delen van kennis en informatie zodat ouders zoveel mogelijk autonoom worden en de dingen zelf kunnen regelen. Kunnen ouders dat wel? Jazeker en we zullen wel moeten.

Ouders worden maar half geïnformeerd als het gaat om hun kind met aan auditieve beperking. Maar niet alleen de ouders. Ook de definitie die bijvoorbeeld het NZa (Nederlandse zorg autoriteit) hanteert met betrekking tot mensen met een auditieve beperking en de zorg die zij nodig hebben klopt niet. Voorlichtingen die door ambulante begeleiders op scholen worden gegeven zijn incomplete verhalen en ga zo maar door.

Wij zien dus een blokkade in de belangenbehartiging en een gat in de informatievoorziening. Misschien kan iemand van de bovengenoemde organisaties daar eens een antwoord op geven. Hoe zien zij dat?

Maar de tijd van lobbyen is nu wel een beetje voorbij. Kinderen die een tolk nodig hebben in de klas kunnen niet wachten op het zoveelste gesprek met het UWV. Ouders die gebarentaal nodig hebben zitten niet te wachten op het zoveelste onderzoek vanuit de instellingen wat de behoefte is. Kinderen die begeleiding nodig hebben hebben niks aan weer een nieuwe richtlijn, wat de hele begeleiding weer op z'n kop zet.

Wij zullen als ouders op zoek moeten naar andere mogelijkheden, andere vormen een andere weg.
zaterdag 16 september 2017

Aan:
Ministerie van OCW, Den Haag
UWV Uitvoeringskantoor Werkbedrijf, Amsterdam

Afzender:
Stichting InfoDeSk
www.stichtinginfoDeSK.nl
In samenwerking met Oudergroep voor Dove Kinderen
Oudergroepvandovekinderen.blogspot.nl
Zegwaartseweg 162
2728 PC Zoetermeer
oudergroepvandovekinderen@gmail.com


Geachte Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OCW),
Geachte mevrouw Bussemaker en haar opvolg(st)er,

Geachte de heer Bruins, voorzitter Raad van Bestuur UWV,
Geachte de heer Thissen, directeur van UWV,


Bij deze richten we een tweede brief aan u opeenvolgend aan het schrijven d.d. 12-09-2017 met als onderwerp de gebarentaaltolkvoorziening voor dove/slechthorende kinderen. Dit met als reden dat:

 • wij ons ervan bewust zijn dat enkel signalen afgeven een eerste is, het werkt constructief als wij als tweede u tegemoet komen met gerichte oplossingen; 
 • wij graag duidelijk punten willen noemen met betrekking tot oplossingsgericht handelen.
 1. Het is een cruciale zaak dat de gebarentaaltolkvoorziening voor dove/slechthorende kinderen een overheidsvoorziening is en blijft. Uiteraard omdat de overheid verantwoordelijk is voor al haar burgers tevens dat zij feitelijke toegankelijkheid tot de maatschappij, zoals wettelijk bepaald en overeengekomen in bijvoorbeeld VN verdrag voor mensen met een beperking, waarborgt. Neutraliteit, onafhankelijkheid en transparantie zijn daarin van groot belang;
 2. Als onwenselijk zien wij dat als de overheid haar uitvoerende taken zou overhevelen, uitbesteden of dergelijke aan derden. Te denken valt dan aan partijen zoals Cluster 2 instellingen. Wij ervoeren en ervaren als opvoeders en gemachtigden van dove/slechthorende kinderen met deze partijen helaas situaties waarin neutraliteit, onafhankelijkheid, transparantie en client-gestuurde aanbod na herhaaldelijke verzoeken niet centraal staan. Leidend zijn bepaalde belangen waardoor wij helaas steeds vaker tegen allerlei zaken aanlopen in het zo goed mogelijk willen realiseren van benodigdheden voor onze kinderen deelnemend aan het pittige traject van regulier passend onderwijs te volgen. Wij zijn op de hoogte dat de overheid een aantal jaren geleden in overleg was om de tolkvoorziening eventueel te delegeren aan de Cluster 2 instellingen. Wij zijn blij dat de overheid destijds zich alsnog bewust werd van het neutraal borgen van haar wettelijke voorzieningen waardoor zij het overhevelen geen doorgang heeft laten plaatsvinden. Daar komt bij dat door de komst van Passend Onderwijs niet alle kinderen meer verbonden zijn aan bijvoorbeeld Cluster 2. Er zijn kinderen die op eigen kracht deelnemen aan het reguliere onderwijs. Zij moeten dan zonder tussenkomst van andere partijen toegang kunnen krijgen tot de tolkvoorziening;
 3. Een oplossing is al dat er harmonisatie van de gebarentaaltolkvoorziening gaande is en dit bekrachtigd wordt volgende jaar. Dat zal ervoor zorgen dat dergelijke situaties zoals genoemd in punten van brief 1 minder zullen gaan voorkomen. Ook zal dit uitwisseling tussen diverse UWV kantoren stimuleren, aangezien er landelijk gelijke behandeling van aanvragen en afhandeling hiervan moet plaatsvinden;
 4. Wij constateren uit rechtstreekse gesprekken, brieven en telefoongesprekken dat het UWV nog te weinig expertise heeft op gebied van dove/slechthorende kinderen, geen kennis heeft over het thuisgebeuren, dito met betrekking tot hoe wij als ouders deze kinderen moeten opvoeden en ondersteunen zodat zij uiteindelijk zelfstandig kunnen leven en hun bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. Daarom bieden wij bij deze aan dat wij experts van ons team sturen naar het UWV en/of andere overheidsinstanties. Dat zullen dan zowel professionals als zeer ervaren ouders zijn. Te denken valt aan het geven van een lezing inclusief een Q & A zodat uw UWV ambtenaren rechtstreeks uit 1e hand informatie krijgen hoe dove en slechthorende kinderen functioneren; waarom een gebarentaaltolk inzetten in het onderwijs noodzakelijk is; welke effecten het heeft op zowel korte als langere termijn voor de maatschappij c.q. waarom het belangrijk is om hierin te investeren;
 5. Wij zullen op onze website www.stichtinginfodesk.nl een eigen pagina aanmaken voor uw (UWV) ambtenaren met daarin uitleg waarom een gebarentaaltolk inzetten nodig is voor het toegankelijk kunnen volgen van regulier passend onderwijs. Ouders zullen wij hierop gaan wijzen zodat zij in de eigen individuele contacten met hun UWV hiernaar kunnen verwijzen. De informatie zal op die manier gestroomlijnder verlopen;
 6. Op voorgenoemde website komt nog veel meer informatie, openbaar en toegankelijk, over dove/slechthorende kinderen en hun onderwijs/opvoeding;
 7. Daadwerkelijk, concreet en gericht handelen heeft ons voorkeur. Het is naar ons inzien niet nodig om een onderzoek, een project of dergelijke te starten omdat dit dan het eigenlijke doel voorbij schiet. Betere stroomlijning is al voldoende.


In afwachting van een reactie,

Hoogachtend,


Stichting InfoDeSK.nl


CC: Defence for Children, in1School, NSGK, Kinderombudsvrouw M. Kalverboer, HoorMij, NBTG, Tolknet