woensdag 10 juni 2015

Antwoord van de FOSS / FODOK op drastische bezuiniging binnen arrangementen cluster 2

Dank dus voor dit belangrijke signaal.
Ik probeer hieronder in het kort een reactie te geven, dit na overleg met collega Arend Verschoor van de FOSS, met wie wij samen optrekken waar het om onderwijs gaat.

Allereerst: wij waren er niet van op de hoogte dat voor de door Cluster 2 begeleide kinderen een dergelijke drastische korting optreedt. Wel weten we dat Kentalis heeft laten weten 2014 met een flink verlies te hebben afgesloten. Inmiddels hebben we signalen dat bij andere Custer 2 instellingen ook kortingen spelen, alleen Auris voert dit nog niet door. Wij zijn hierover van tevoren ook niet op de hoogte gesteld, niet door Siméa en niet door de betreffende aanbieders zelf. We zijn geschokt en boos dat dit is gebeurd, dat hierover met ons als belangenorganisaties geen communicatie heeft plaatsgevonden én dat de communicatie met ouders hierover zo tactloos is geweest. Wat ons betreft is dat alles onacceptabel.
Ik ga er overigens van uit dat je van 284 begeleidingsuren teruggaat naar 160 (in de eerste alinea schijf je 234); dat is ruim 44%, een enorme achteruitgang inderdaad. Hoe Kentalis dat met de uurtarieven verantwoordt, kan ik nu niet nagaan, maar zoals jij het voorrekent, ziet het er zeer bedenkelijk uit.

Het licht+-arrangement is een merkwaardige constructie; sowieso zijn al die benamingen niet heel bruikbaar. Wat telt, is dat een kind krijgt wat het nodig heeft. Overigens kunnen leerlingen een medium arrangement toegekend krijgen, zonder in een medium setting te zitten. Het is nl. het afgelopen jaar nauwelijks mogelijk gebleken om Cluster 2 leerlingen geclusterd op één reguliere school te krijgen. Voor dove kinderen met name geldt dat zij zo verspreid over het land zijn dat dat nauwelijks haalbaar is, maar daarnaast speelt ook dat samenwerkingsverbanden die stap niet graag zetten. Een kind kan dus op basis van haar of zijn onderwijsbehoefte wel een mediumarrangement krijgen en toch in zijn eentje op school zitten.

Dat een aantal uren ongebruikt is en de reguliere school minder en vervolgens geen budget krijgt om je dochter te ondersteunen, is eveneens onthutsend. Ook hier weer is duidelijk de onderwijsbehoefte van de leerling niet het uitgangspunt.

Als reactie op je vragen:

  • Wij zijn dus niet op de hoogte gesteld door de instellingen.
  • De budgetbeperking komt van OCW en de instellingen moeten hun organisatie en de uitvoering van Passend Onderwijs daarop inrichten. In het bericht over de bezuinigingen bij Kentalis staat zwart op wit: "op de kwaliteit van onderwijs en zorg wordt zo min mogelijk ingeboet”. Nou dat klopt dus alvast niet.
  • Over wat er met de winsten van Kentalis uit 2012 en 2013 is gebeurd, kan ik weinig vertellen, wel dat er in 2014 3,4 miljoen verlies was op de divisie Onderwijs.
  • De teldatum van 2011 is door het ministerie van OCW opgelegd en daar is stevig over ge-heen-en-weerd. Eigenlijk als een soort onderhandelingsstrategie om de Cluster 2 expertise apart bekostigd te houden om de Cluster 2 expertise beter te kunnen borgen (maar daar heb je dus weinig aan als je te weinig geld hebt om dat ook op niveau uit te voeren). FODOK en FOSS vinden ook dat we nu ook richting OCW moeten gaan, maar we zijn van mening dat de instellingen van Cluster 2 ook veel hebben uit te leggen. Dat FODOK en FOSS niets van zich hebben laten horen hierover, komt dus doordat wij niet op de hoogte waren gesteld. Inderdaad bestaan wij dankzij ouders en onze informatievoorziening moet dus voor een belangrijk deel ook van die ouders komen. Daarom zijn wij ook blij met deze signalen. De andere kant is dat wij van de instellingen, met wie wij regelmatig om tafel zitten, ook eerlijke informatievoorziening verwachten. We hebben daarom deze week een crisisoverleg geregeld met de Cluster 2 instellingen en Siméa en geven tegelijkertijd signalen af aan de Tweede Kamer, het ministerie en de Onderwijsinspectie. En dat doen wij omdat wij nog steeds de belangen behartigen van onze achterbannen en omdat wij vinden dat die belangen nu met voeten getreden worden.

Waarmee niet gezegd is, dat we dit probleem van tafel hebben, maar wel dat we ermee aan de gang zijn.

Dank in elk geval voor je signaal, we worden graag verder op de hoogte gehouden en we zullen onze achterban ook op de hoogte houden.
Hartelijke groet,

Mariën Hannink
FODOK

Geen opmerkingen:

Een reactie posten