donderdag 12 mei 2016

Verslag tweede ronde tafelgesprek 13 april 2016 Locatie Kentalis Zoetermeer

Aanwezig:
Kentalis AD(ambulante dienst),
Simea,
Fodok,
Hoormij
Oudergroep; Jacqueline van den Heiligenberg, Helga Duifhuis en Arjenne Fakkel.

(Klik hier voor het verslag van het eerste ronde tafelgesprek gesprek van 8 januari).

We beginnen het overleg met koek, vieren dat de tweede kamer het verdrag voor de rechten van de mens eindelijk heeft geratificeerd en dat Arjenne en Jacqueline zitting hebben genomen in de L-MR Zoetermeer en de R-MR west. ( de gratis advieszetel binnen de MR van de cluster 2 instelling voor ouders van dove/ sh/tos kinderen binnen het reguliere onderwijs. Er zijn nog zetels open! Geef je op en laten we elkaar op de hoogte houden wat er speelt.)

Inzet van dit tweede gesprek is o.a.de ambulante begeleiding die de cluster 2 instellingen kunnen bieden te inventariseren en uit te schrijven en een vorm te bedenken om deze informatie toegankelijk te maken voor ouders en leerlingen, scholen en AD.

Op de agenda staan onder andere de volgende punten:

  • Oudergroep: doet verslag van wat ze heeft gedaan van 8 januari tot nu
  • Kentalis/Simea: Wat hebben Simea en de Ambulante Begeleiding gedaan afgelopen periode  
  • Arjenne Fakkel: onze bijdrage voor de menukaart,
  • Helga Duifhuis: Informatiestroom naar ouders en scholen,
Oudergroep: doet verslag van wat ze heeft gedaan van 8 januari tot nu.
Na aanleiding van het vorige gesprek heeft de oudergroep een een oproep gedaan en een bijeenkomst georganiseerd om ouders te horen die problemen ondervonden met de arrangement. Dit heeft geleid tot 17 casus waar het niet goed ging. De oudergroep heeft de afgelopen periode geprobeerd ouders zo veel mogelijk te informeren hoe ze wel de juiste begeleiding kunnen krijgen voor hun kind. Weer blijkt dat zowel ouders als professionals niet goed weten hoe het nou allemaal werkt met passend onderwijs en wat de mogelijkheden zijn. 

Kentalis/Simea: Wat hebben Simea en de Ambulante Begeleiding gedaan afgelopen periode 
Simea en ambulante dienst kentalis zijn begonnen met het maken van een stramien waarbinnen informatie gedeeld kan worden. Voorwaarden waar deze aan moet voldoen en werkgroepen die deze moeten opzetten en begeleiden. Namen zijn genoemd en mensen worden komende periode gezocht en benaderd.

De vorm, zo komen we gezamenlijk tot de conclusie, moet een toegankelijke, goed leesbare en makkelijk vindbare website worden. Die zal gebouwd moeten worden en dat kost tijd. De oudergroup verwacht dat een site wellicht kosten met zich meebrengt maar dat dit uiteindelijk wellicht goedkoper is omdat er meer duidelijkheid is en er minder overleg/mail/telefoon gesprekken nodig zijn omdat er behoefte is aan meer informatie.

Simea laat weten dat alles wel even tijd kost. Om zo snel mogelijk toch met iets van start te kunnen wordt besloten dat een pilot site geplaatst zal worden binnen een bestaande website van simea/ kentalis? Via educatieve diensten zal de ambulante dienst nog meer begeleidingsmogelijkheden verzamelen en bundelen.

Ook de Checklist van de Fodok voor onderwijsmedewerkers cluster 2 zal worden meegenomen.
Een te vormen redactie zal de informatie gaan rubriceren en verdelen. Doorklikmogelijkheden naar diepere informatie zal worden gemaakt.

Eind mei zal Simea/ AD kentalis ons op de hoogte stellen van de voortgang en na de zomervakantie zal het projectvoorstel definitief zijn en goedgekeurd en al tot uitvoering worden overgegaan.
De informatie zal beschikbaar en toegankelijk zijn vanaf eind 2016.

Wij zijn hier heel blij mee want het zal vaagheid, ongelijkheid en willekeur tegengaan.
Iedereen kan dan op elk moment een overzicht kunnen lezen van relevante begeleidingsmogelijkheden van alle cluster 2 instellingen, Kentalis, Auris, Vitus zuid en Viertaal.
Het zal geen statische informatie zijn maar de bedoeling is dat het een levende stroom aan informatie zal zijn.
Wanneer u lezer nog meer informatie heeft en deze wil delen heel graag! Mail naar oudergroepvandovekinderen@gmail.com.
Wordt vervolgd dus : )

Arjenne Fakkel: onze bijdrage voor de menukaart
De afgelopen periode hebben wij zelf nagedacht over wat nodig kan zijn bij de begeleiding voor dove / sh kinderen. Het is een hele lijst geworden. Wij noemen het een menukaart. Men vond dat niet zo'n goede naam omdat toch af en toe wordt gedacht dat ouders alles gaan kiezen. Onze ervaring is dat ouders niet veel maar vooral goede en passende begeleiding willen en dat moet je ze toch over alle mogelijkheden informeren.
Klik hier voor de lijst. (We hebben hem even op een aparte pagina gezet zodat hij afzonderlijk uitprintbaar is. Als hij definitief is komt hij als vaste pagina op de site.)

Helga Duifhuis: Informatiestroom naar ouders en scholen
Helga sprak vervolgens over de informatiestroom van de verschillende ambulante diensten naar ouders die minimaal is en nog veel verbeterd kan worden. Ouders moeten eerder en beter geïnformeerd worden waardoor een hoop onrust kan worden voorkomen. En mogelijk zijn sommige zaken nog niet 100% duidelijk of besloten dan is het toch goed om hierover te communiceren.

Extra punt kwam van Simea met betrekking tot de herindicatie. Het is voor ons even op papier gezet.

Voorheen kreeg je de indicatie voor en rugzak voor drie of vier jaar en moest je standaard na die tijd weer een dik pak papier aanleveren voor de herindicatie en dan was de uitkomst alles of niets ( het is jullie meer dan bekend) 

In de huidige systematiek gaat het om het bieden van ondersteuning op maat, passend bij de onderwijsbehoefte van dit kind en de ondersteuningsvraag van de school. Wettelijk moet voor ieder kind die extra ondersteuning nodig heeft een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Hieraan gekoppeld hoort een handelingsdeel wat jaarlijks geëvalueerd moet worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de school. Jaarlijks moet de school in overleg met de ouders en de medewerker van de instelling ( in het geval de leerling extra ondersteuning krijgt van de instelling) nagaan: hebben we de doelen die we gesteld hadden gehaald? is de extra ondersteuning aan de leerling voldoende, is de onderwijsbehoefte veranderd, zijn ondersteuningsvragen van de school veranderd? Waar werken we het volgend jaar aan, wat is dan belangrijk, op welke wijze moet de extra ondersteuning worden ingezet? 
Eigenlijk wordt dus jaarlijks het handelingsdeel van het onderwijsarrangement geëvalueerd en bijgesteld en wordt jaarlijks de vraag gesteld; "Is de ondersteuning voor dit kind nog op maat?" 
Dit is ook zoals de instellingen steeds hebben aangegeven te willen werken, een toegekend onderwijsarrangement is niet in beton gegoten en is geen vaststaand pakket. Het geeft alleen een bandbreedte aan van de zorgzwaarte van de leerling. De ondersteuning wordt voor ieder kind op maat gemaakt in overleg met de school, de ouders en de leerling. En steeds houd je samen de vinger aan de pols: Is het nog op maat wat we doen? Zo hoort passend onderwijs te zijn. 

En hoe zit het met de herindicaties? Want dat was en is een bron van grote irritatie. Steeds weer opnieuw de hele mikmak aanleveren. De herindicaties zijn ook in het nieuwe systeem terecht gekomen. De CvO's kennen een onderwijsarrangement toe voor een bepaalde duur. De CvO's hebben wettelijk de taak om na te gaan of de leerling die ondersteuning van de instelling krijgt daar ook inderdaad voor in aanmerking komt. Maar de herindicatie moet natuurlijk geen papieren tijger zijn ( want dat was het in het oude systeem) en veel tijd van ABers, ouders en scholen vragen die niet efficiënt is. Van dat systeem willen we allemaal af. De instellingen zijn nu gezamenlijk aan het nagaan hoe de herindicatie zonder ballast kan worden ingericht. Vitus Zuid gaat dit in de praktijk brengen, zij doen dit als volgt: 

Vitus Zuid stelt: jaarlijks evalueren we het handelingsdeel van het OPP ( zie hierboven), bij deze evaluatie tussen school, ouders en de medewerker van de instelling, hoort ook dat je nagaat of er nog onderzoek nodig is. 
In wezen herindiceer je dus jaarlijks maar je doet dit op een manier die past in het nieuwe systeem. Herindicaties zijn geen papieren tijgers meer en je hoeft niet steeds opnieuw informatie aan te leveren die wel duidelijk is... Als er geen reden is tot twijfel of er is geen onderzoek nodig om te weten wat er volgend jaar voor deze leerling nodig is aan ondersteuning, dan doe je het dus ook niet! Vitus Zuid en de andere instellingen zullen nagaan of dit inderdaad ook het beoogde effect heeft. 

Landelijk stemmen de instellingen de ervaringen van Vitus Zuid goed af en wordt op dit moment ook door de andere instellingen nagegaan hoe de herindicatie procedures eenvoudiger en minder belastend kunnen worden. Daar wordt serieus werk van gemaakt, want het is ieder een doorn in het oog hoeveel tijd en rompslomp het met zich meebrengt. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de instellingen allemaal op een zelfde  manier zullen omgaan met de herindicatie "nieuwe stijl". Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat er uiteindelijk uit zal komen te zien. De ervaringen die Vitus Zuid nu opdoet geven in ieder geval wel belangrijke informatie. 

Lijkt positief maar zoals altijd blijft de oudergroep alert!

Al met al zeker weer een interessante en belangrijke bijeenkomst.
We lijken voorzichtige stappen te zetten in de goede richting.
Maar we zijn er nog lang niet. En dan zijn dit nog maar een paar praktische aspecten. De overkoepelde visie dove/ sh kinderen binnen passend onderwijs en welke voorwaarden zijn wezenlijk, moet wat ons betreft heel helder vertaald worden naar de alledaagse werkelijk binnen de schoolklas, en het opgroeiende kind.  Dus eerst moet er antwoord komen op de vraag, wat is die visie eigenlijk?

We blijven jullie op de hoogte houden.

Hebben jullie op of aanmerkingen of wil je zelf een bijdrage leveren voor bijvoorbeeld de menukaart mail naar oudergroepvandovekinderen@gmail.com

Vriendelijke groet Arjenne, Helga en Jacqueline

Geen opmerkingen:

Een reactie posten