dinsdag 22 maart 2016

Verslag oudermeeting 4 maart over passend onderwijs cluster 2

Knelpunten arrangementen/indicaties/begeleiding binnen cluster 2 tot nu toe

Een paar weken terug, op 4 maart, was ons 1e oudermeeting. Die stond in het teken van vragen en knelpunten rondom arrangementen/indicaties/begeleiding bij dove en slechthorende kinderen in het regulier onderwijs. Maar ook waren ouders welkom met andere vragen waarbij zij het prettig vonden dat anderen meedenken.

Succes
Het was een succes. We hebben verschillende ouders gezien met uiteenlopende problemen met betrekking tot arrangement en de daaraan gekoppelde begeleiding. Omdat we de dag zo hadden gepland met ouders die achter elkaar kwamen, konden we iedereen gericht aandacht en advies geven. Dat werkte erg prettig! Uiteraard was er ook ruimte voor ouders om elkaar tussendoor te spreken. Ook hebben we met ouders die niet konden komen contact gehad per telefoon/per email.

Opbrengst
Wat was de opbrengst van de oudermeeting? Wat zijn we wijzer geworden?
 • We hebben heel betrokken ouders gezien die goed weten wat ze willen voor hun dove/slechthorende kind. Ze zien waar de knelpunten zijn en wat de mogelijke oplossingen zijn.
 •  Er is steeds meer steun vanuit scholen en schooldirecteuren. We hebben bezoek gehad van ouders samen met hun schooldirecteur!
 • De berg aan papierwerk is voor veel ouders onoverzichtelijk net als de informatie op websites. We hebben uitgelegd per vraagstuk hoe de richtlijnen en procedures werken. Ouders vonden dit prettig. Weten waar je moet beginnen is vaak het halve werk!
 • We hebben alle ouders meegegeven dat ze altijd bij ons kunnen terugkomen met vragen en opmerkingen o.i.d.. Wij kunnen meedenken. Ook verzamelen we alle info zodat we de ene casus kunnen vergelijken met de andere. Immers; 1 kind in een bepaalde situatie wel begeleiding geven terwijl een ander kind in dezelfde situatie dit niet krijgt kan natuurlijk niet. Zeker niet als het om dezelfde instelling gaat.
 • Onlangs zijn de criteria veranderd bij SIMEA. Dat is een positieve ontwikkeling. Hierdoor zullen een aantal kinderen toch het arrangement krijgen wat ze nodig hebben. Ondanks deze veranderingen zijn er toch veel zogenoemde “randgevallen” die stuitten op problemen met begeleiding.

Randgevallen
Wat wordt onder zogenoemde “randgevallen” verstaan?
We hebben het bijvoorbeeld over:
 • zeer jonge dove/slechthorende kinderen die nog niet in groep 3 zitten maar waarvan vanuit de instellingen wordt gezegd dat ze prima horen en zich goed genoeg kunnen redden. Begeleiding wordt niet gegeven. Als er problemen komen, kunnen ouders alsnog eventueel aankloppen bij de instellingen. Lees: eerst problemen, dan begeleiding. Cru voor heel jonge kinderen en hun ouders die nog maar heel kort in het regulier onderwijs zitten.
 • dove/slechthorende kinderen met een BAHA of een ABI. De instellingen houden in hun regels en arrangementen rekening met CI-kinderen. Kinderen die een BAHA of een ABI hebben lijken niet te zijn opgenomen in de procedures.
 • dove/slechthorende kinderen op het SBO met achterstand in leren/sociaal-emotionele ontwikkeling . Er zijn gevallen waarbij kinderen van 12 jaar oud functioneren op leerniveau van de onderbouw. Deze kinderen hebben dus een leerachterstand. Vanwege de leerbehoeftes hebben juist zij echt begeleiding nodig. Maar dit krijgen ze niet.
 • slechthorende kinderen die net te licht slechthorend waren (in decibel) maar steeds meer slechthorend worden. Er is dan discussie over het audiogram en wanneer is het kind slechthorendheid genoeg dat er begeleiding ingezet moet worden.
 • slechthorende kinderen met andere problemen in regulier onderwijs/sbo die meer leidend waren dan de slechthorendheid. Bv slechthorend+vorm van autisme; dan lijkt het alsof er meer ingezet wordt op autisme. Er komt geen begeleiding voor slechthorendheid als afzonderlijk stuk.
 •  Dove/slechthorende kinderen die het te goed doen; zij scoren goed op de testen en hebben geen dossier met leerachterstanden of leerbehoeften. Er wordt dan gezegd dat het kind –door ontbreken aan leerachterstanden- geen begeleiding meer krijgt. Echter betreft dit heel jonge kinderen die nog voordat ze naar groep 3 gaan geen begeleiding meer krijgen.
 •  Dove/slechthorende kinderen die bovengemiddeld slim tot hoogbegaafd zijn. Zij krijgen geen begeleiding. Er wordt vergeten dat juist deze groep zichzelf wegcijfert. Op school doen ze alsof ze alles begrijpen en kunnen volgen. Maar dit is niet zo omdat ze niet alles opvangen. Deze kinderen zijn thuis vaak oververmoeid en gefrustreerd.
Over het algemeen genomen zien wij dat er toch veel dove/slechthorende kinderen “opzij” worden gezet. Zij vallen buiten de boot. Veel aanvragen voor de juiste arrangement worden afgewezen om het een of het ander.

De groep dove/slechthorende kinderen die een passende arrangement hebben wat zij echt nodig hebben en waar zij ook echt recht op hebben, is relatief klein. Zeker als je de afgewezen gevallen ertegenover zet.

Maar: ieder kind blijft doof of slechthorend. Een doof/slechthorend kind ontwikkelt zich doorgaans anders en heeft bepaalde hulpvragen/leerbehoeften. Begeleiding hierbij is hard nodig.

Komende tijd
Wat we gaan doen in de komende tijd:

 • We blijven continu alle informatie volgen rondom regelgeving, SIMEA, Kentalis, Auris. Er is inmiddels een mail gestuurd naar SIMEA, FODOK en FOSS waarin we aangeven dat de meeting geweest is en tegen welke problemen ouders aanlopen. Tot nog toe geen antwoord. 
 • Alle veranderingen en nieuws zullen we melden hier en op ons facebook site.
 • Omdat we casussen verzamelen en lijnen hebben met veel verschillende ouders kunnen we ouders ook meer informeren over wat andere ouders meemaken/ervaren in het wel of niet krijgen van een arrangement.
 • Ouders die alsnog willen praten over arrangement/begeleiding/indicatie kunnen en mogen altijd bellen of e-mailen (oudergroepvandovekinderen@gmail.com). We hebben een paar ervaren ouders die klaar staan om mee te denken en richtpunten te geven.
 • Als de behoefte groot is, zullen we een nieuwe oudermeeting organiseren nog voor de zomervakantie zodat ouders tijdig de procedures m.b.t. arrangement kunnen ingaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten