zondag 19 oktober 2014

Simea bijeenkomst "Waar willen ouders over meepraten"

Door de directeur van de school waar mijn dochter nu zit ben ik gevraagd om plaats te nemen in de ondersteuningsplanraad (OPR).

(Tekst uit "Hoe functioneert de ondersteuningsplanraad" van het steunpunt medezeggenschap passende onderwijs)
De taak van de OPR is om met het bestuur van het samenwerkingsverband (in dit geval het samenwerkingsverband van de schoolbesturen van Zoetermeer) overleg te voeren over alle beleidskeuzes die in het ondersteuningsplan worden vastgelegd. Hierbij heeft OPR een sterke positie, want het bestuur moet over de inhoud van het ondersteuningsplan en elke wijziging daarvan, steeds voorafgaand de instemming van de OPR verkrijgen. Dit instemmingsrecht van de ondersteuningsplanraad is vastgelegd in art. 14a Wms.

De leden van de OPR worden afgevaardigd door de leden van de medezeggenschapsraden van alle scholen binnen het samenwerkingsverband. Kandidaten voor de OPR hoeven zelf geen lid van de medezeggenschapsraad (MR) te zijn. Voorwaarde is wel dat het gaat om personen die als personeelslid of als (in mijn geval) ouder (voogd/verzorger) aan een van de scholen binnen het samenwerkingsverband verbonden zijn.
(einde tekst)

Cluster 2 valt echter helemaal buiten deze samenwerkingsverbanden. In het geval van Zoetermeer is Kentalis wel betrokken maar dat is puur een adviserende rol. Dit betekent dat de ouders/voogden/verzorgers van cluster 2 kinderen vallen onder het samenwerkingsverband van de instellingen van cluster 2, Siméa. Binnen de OPR van de reguliere scholen heb je als ouder van een cluster 2 kind eigenlijk niet zoveel in te brengen omdat cluster 2 buiten het samenwerkingverband valt.

Deze week ik kreeg via Kentalis een brief van Siméa met een uitnodiging voor de bijeenkomst "Waar willen ouders over meepraten". In de brief staat onder het kopje Meepraten dat dit vooralsnog alleen mogelijk is voor ouders die hun kind op een cluster 2 school hebben en ook hier de ouders van de cluster 2 kinderen in het reguliere onderwijs niet de mogelijkheid hebben om mee te praten.

Een van de speerpunten van passend onderwijs is dat de ouders nauw betrokken worden in het traject van de ondersteuning, maar ook de mogelijkheid hebben mee te praten over het beleid in de vorm van bijvoorbeeld een OPR. Alleen wij, de ouders van cluster 2 kinderen, staan nu geheel buitenspel.

Hierbij alvast mijn mening op de vragen hoe dit georganiseerd dient te worden:

 • Wat vindt u als ouder belangrijk voor kinderen die begeleid worden in het regulier onderwijs?
  Dat de ouders van het cluster 2 kind dezelfde rechten hebben als alle andere ouders die kinderen hebben die begeleid worden binnen de reguliere school. 
 • Waarover wilt u als ouder meepraten?
  Over dezelfde onderwerpen waar alle medezeggenschapsraden over kunnen meepraten. 
 • Hoe zou u het beste kunnen meepraten?
  Er moet voor de ouders van de cluster 2 kinderen binnen het reguliere onderwijs een afgevaardigde komen binnen de medezeggenschapsraad van Siméa.
Het is heel aardig van Siméa om ons allemaal uit te nodigen voor een gesprek maar in hoeverre heeft dit zin als onze medezeggenschap eigenlijk nog geregeld moet worden. De afgelopen jaren stonden de FODOK familiedagen bijna geheel in het teken van passend onderwijs, waarom is dit onderwerp nooit aan bod gekomen, of heb ik wat gemist. Hierbij de link naar het aanmeldformulier voor één van de avonden. Zelf zal ik er 20 november bij zijn in Amsterdam.


1 opmerking:

 1. Hallo Jacqueline,

  Medezeggenschap van ouders is inderdaad van groot belang. Als ouder van een doof kind in het regulier onderwijs kun je via MedezeggenschapsRaad of de OndersteuningsPlanRaad invloed hebben binnen de reguliere school en het samenwerkingsverband. Maar dan heb je nog geen medezeggenschap over het beleid rondom de ondersteuning vanuit Cluster 2. Voor dat laatste hebben FODOK en FOSS en individuele ouders gepleit, bij de instellingen Cluster 2 en via de Tweede Kamer. Daarom vinden deze bijeenkomsten plaats: want waar wil je dan invloed op hebben en hoe ga je die medezeggenschap organiseren? Daarover gaan ouders op deze avonden met elkaar in gesprek. En we hopen dat daaruit goede en goed uitvoerbare suggesties komen.

  Waarom hebben Cluster 1 en 2 (eigenlijk wordt die benaming niet meer gebruikt…) binnen Passend Onderwijs een andere positie ten opzichte van de samenwerkingsverbanden? Juist omdat er relatief weinig van deze leerlingen zijn en het moeilijk zou zijn de expertise op een goede manier te borgen en verder te ontwikkelen binnen al die verschillende samenwerkingsverbanden.

  Des te meer reden om dus ook te investeren in medezeggenschap binnen de onderwijsinstellingen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Dat beseffen die instellingen ook. Daarom hebben de besturen van de vier instellingen (Auris, Kentalis, Vitus Zuid en Viertaal) via de Stichting Siméa voor deze gelegenheid alle ouders uitgenodigd, die een kind hebben dat met ondersteuning vanuit Cluster 2 regulier onderwijs volgt.
  Meer over onze visie lees je op http://www.fodok.nl/nieuws/nieuwsbericht/article/alleen-samen-kunnen-we-passend-onderwijs-echt-passend-maken/

  We zien elkaar op 20 november in Amsterdam!

  Mariën Hannink, FODOK

  BeantwoordenVerwijderen